Автоматизація

«Енергополіс» виконує роботи з постачання та монтажу енергетичного обладнання та автоматизованих систем обліку енергоресурсів (газ, пар, вода, електроенергія). Накопичений досвід розробки автоматизованих систем для енергетики дозволяє вирішувати завдання автоматизації вимірювання і управління технологічними процесами (АСУ ТП) в металургії, хімічної, харчової та інших галузях промисловості.

Висока економічна ефективність, технологічна доцільність, а часто і експлуатаційна необхідність сприяють широкому поширенню автоматизації в промисловості, на транспорті, в галузі зв’язку, в торгівлі і сфері обслуговування. Переваги від впровадження АСУ: більш ефективне використання ресурсів – енергоносіїв, сировини, обладнання, робочої сили та інвестицій. При цьому поліпшується якість і забезпечується висока відтворюваність споживчих властивостей продукції, що випускається, підвищується надійність експлуатації установок і споруд.

Традиційні завдання автоматизації – підвищення продуктивності, виняток ручного і некваліфікованої праці – зберігають свою актуальність. Однак останнім часом спостерігається зміна соціальних умов виробництва, що пов’язано не тільки з поліпшенням умов праці, а й з вирішенням екологічних проблем – обладнання та прилади, що забезпечують уловлювання і нейтралізацію шкідливих викидів, розглядаються складовою частиною технології.

Динаміка споживчих запитів суспільства визначає зміни у виробничій сфері, пов’язані з розширенням асортименту продукції, жорсткістю вимог до якості і цінової конкурентоспроможності – на тлі подорожчання сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів. При цьому спостерігається взаємний вплив соціальних і економічних чинників на технічну політику в області автоматизації, так як часто важкі умови праці на не автоматизовані ділянках призводять до відтоку кваліфікованих кадрів, що негативно позначається на виробництві.

Рішення названих проблем розвитку виробництва в розрізі автоматизації визначило народження нової, сучасної концепції автоматизації – розробку автоматизованих технологій, яка включає в себе чотири основних напрямки:

системний, багатоваріантний підхід при розробці автоматизованих технологічних комплексів;
перехід від автоматизації діючого обладнання до створення автоматизованого обладнання з вбудованими сиcтемах управління на базі мікропроцесорної техніки (відмова від поточно-механізованих дільниць і створення автоматизованих технологічних комплексів з багаторівневою системою управління, побудованої за ієрархічним принципом і отримали найменування SСАDА-систем);
розробка гнучкого автоматизованого виробництва, що забезпечує адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища без зміни структури компоновки автоматизованих технологічних комплексів;
автоматизація інтелектуальної праці в сфері виробництва, побудова орієнтованого на користувача людино-машинного інтерфейсу.

Трансфер світових технологій, залучення успішного досвіду своїх партнерів дозволяє «Енергополіс» отримувати ефективні рішення з високими техніко-економічними
показниками. Ми не ставимо собі за мету просто продати обладнання – наш підхід полягає в комплексному вирішенні питань автоматизації із застосуванням сучасних технологій та обладнання, їх реалізує.

Що Їх нами роботи з автоматизованих систем групуються за напрямками:

автоматизація технологічних процесів;
автоматизація обліку енергоресурсів (в т.ч. комерційного);
автоматизовані системи управління житлових і громадських будівель (концепція «Розумний будинок»);
автоматизовані системи диспетчеризації для промислових систем.